طراحی

ضوابط آیین‌نامه‌ ای حاکم بر دال کوبیاکس، بسیار مشابه دال تخت می‌باشد. بنابراین این سیستم می‌تواند در ترکیب با سیستم‌های باربر جانبی مختلف نظیر قاب خمشی و دیوار برشی به کار گرفته شود. همچنین در شرایطی که ارتفاع سازه کوچکتر از ۳ طبقه و یا ارتفاع آن کمتر از ۱۰ متر می‌باشد، این سیستم به […]

Read more