– مزایای فنی و اقتصادی کوبیاکس

این سیستم در مقایسه با سایرسقف ها داراي مزایاي متعددي می باشد که می توان آن ها را به شش قسمت عمده فنی، اجرایی، اقتصادي، ایمنی، زیست محیطی و بهره برداری تقسیم نمود.  دیدگاه فنی مزایایی که در بحث طراحی سازه ها توسط دال کوبیاکس می توان بر شمرد عبارتند از: ۱) باربری دومحوره، تضمین […]

Read more